എക്സ്ട്രാ മീൽ!

“അഭിലാഷ് ജനാർദ്ദന”ന്റെ പേര് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്നു. ബോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായി മയങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് പെങ്കുട്ടികളും ഒരു തടിമാടനും എന്നെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപിച്ചു.

“Where is your friend?”

“Friend? Whose friend?”

“Mr. Abhilash?”

“ഓ, ആ ഫ്രണ്ട്! He cancelled at the last moment; he is not coming.”

“Sir, you should have informed us earlier. We lost 15 minutes looking for Mr. Abhilash. We could have flown already.”

“Oh, sorry about that. But I have a question: during food service, can I have Abhilash’s meal too?”

“…”

😉


Jet Airways in-flight meal
Jet Airways in-flight meal

PK (പിൻ കുറിപ്പ്):
ഇല്ല, അവർ എക്സ്ട്രാ മീൽസ് തന്നില്ല – ദുഷ്ടന്മാർ!